PH متر قلمی هانا مدل HI98127 

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)