PH متر قلمی دیجیتال ارزان هانا مدل HI98100 

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)