سنسور PH با الکترود دمای داخلی

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)