الکترود PH شیشه ای سنتک (Sentek)

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)