الکترود PH با اتصال BNC هانا مدل 1131B

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)