الکترود ISE کلر هانا 

5
دسته بندی:

pH متر (اسید سنج)