مجله الکترونیکی آبین

مقالات مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

از پیشگیری تا شکست ویروس کرونا؛ آیا ویروس کرونا با آب منتقل می شود؟

مقالات تخصصی

کرونا ویروس های انسانی عضوی از یک خانواده بزرگ ویروسی هستند که دارای بزرگترین اندازه ژنوم در بین ویروس های RNA دار انسانی می باشند. تا به امروز هفت نوع کروناویروس به عنوان عامل بیماری در انسان شن

نام نویسنده: