آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M36 -گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس ROجلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO


قیمت محصول: 495,000 تومان
توضیحات کلی

این ماده بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون بسیار موثر است SHAHBAL M36 در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم و آهن نقش موثری دارد این محصول تا اندیس لانژلیر - LSI حدود 2 به طور موثری از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند استفاده از این محصول در شرایطی که مقدار سولفات . سیلیکا و یا باریم آب خام بالاست توصیه نمی گردد.