آنتی اسکالانت قلیایی SHAHBAL M82 گالن 25 کیلویی

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون


قیمت محصول: 540,000 تومان

این ماده یک ضد رسوب قلیایی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود SHAHBAL M82 یک ضد رسوب قلیایی ویژه است که با بازدهی بالایی در تمامی دستگاه های اسمز معکوس که با انواع مختلف آب خام ) لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....( تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد این محصول بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ) از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ( سیلیکا و آهن دارد SHAHBAL M82 تا اندیس لانژلیر LSI حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند.

آنتی اسکالانت
نوع محصول ضد رسوب قلیایی
حالت فیزیکی مایع
رنگ کهربایی
چگالی چگالی در دمای 20درجه سانتی گراد : 1,14-1,10
کد شناسایی M82
محل نگهداری خشک و معتدل
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات قابل استفاده در تمامی دستگاه های اسمز معکوس با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....)، بازدارندگی خوب از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها . فسفات ها . سولفات ها ( از قبیل سولفات کلسیم . سولفات باریم و سولفات استرونسیم ) سیلیکا و آهن، تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند، مقدار مصرف حدود 8-2 ppm