افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت اسیدی شهبال SHAHBAL M41 – گالن 25 کیلویی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO    

توضیحات


قیمت محصول: 810,000 تومان
آنتی اسکالانت

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO